café/pub , coffee shop : ประเทศไทย : ร้านกาแฟใน จังหวัด กาญจนบุรี. ร้านกาแฟ กาญจนบุรี

คิมส์ คาเฟ่

Address

ถนน แสงชูโต, ตำบล/แขวงท่ามะขาม อำเภอ/เขตอำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000, Postalcode : 71000

คิมส์ คาเฟ่

View Larger Map


View On Google Map

Opening hours

Not Confirm Please Check with Shop for Correct

Monday:9 AM - 4 PM
Tuesday:9 AM - 4 PM
Wednesday:9 AM - 4 PM
Thursday:9 AM - 4 PM
Friday:9 AM - 4 PM
Saturday:9 AM - 4 PM
Sunday:9 AM - 4 PM

Review : รีวิวร้านกาแฟ คิมส์ คาเฟ่ ถนน แสงชูโต, ตำบล/แขวงท่ามะขาม อำเภอ/เขตอำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000

Back to Homepage
CoffeeCafe

คิมส์ คาเฟ่ Nearby Place

Nearby Coffee Shop. ร้านกาแฟที่อยู่ใกล้เคียง คิมส์ คาเฟ่.ร้านกาแฟใน จังหวัด กาญจนบุรี. ร้านกาแฟ กาญจนบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

3291, ตำบล/แขวงนางแก้ว อำเภอ/เขตอำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120 ประเทศไทย
Distance : 46.917 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

3291, ตำบล/แขวงนางแก้ว อำเภอ/เขตอำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120 ประเทศไทย
Distance : 45.244 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

3291, ตำบล/แขวงหนองปลาหมอ อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 40.075 km.

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

3291, ตำบล/แขวงหนองปลาหมอ อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 40.556 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ถนน บ้านปากแรต, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 44.804 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ตำบล/แขวงท่าผา อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 40.559 km.

บ้านกาแฟ,จังหวัด ราชบุรี

บ้านกาแฟ,จังหวัด ราชบุรี

3089, ตำบล/แขวงเบิกไพร อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 43.814 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

3291, ตำบล/แขวงเบิกไพร อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 43.911 km.

ชอคโค คอฟฟี่,จังหวัด ราชบุรี

ชอคโค คอฟฟี่,จังหวัด ราชบุรี

ถนน แสงชูโต, ตำบล/แขวงท่าผา อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 41.498 km.

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

96-98, ถนน แสงชูโต, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Phone :+66 97 139 0937
Distance : 45.533 km.

เฟนโตเฟ คอฟฟี่,จังหวัด ราชบุรี

เฟนโตเฟ คอฟฟี่,จังหวัด ราชบุรี

ถนน แสงชูโต, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Phone :+66 81 905 5785
Distance : 45.56 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ถนน แสงชูโต, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 45.776 km.

ต้นมะขามคาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ต้นมะขามคาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ถนน แสงชูโต, ตำบล/แขวงท่าผา อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 42.009 km.

ยูนิค 77,จังหวัด ราชบุรี

ยูนิค 77,จังหวัด ราชบุรี

ถนน แสงชูโต, ตำบล/แขวงท่าผา อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Phone :+66 63 783 0077
Distance : 43.413 km.

กาแฟพันธุ์ไทย ท่ามะกา 2,จังหวัด กาญจนบุรี

กาแฟพันธุ์ไทย ท่ามะกา 2,จังหวัด กาญจนบุรี

ตำบล/แขวงดอนขมิ้น อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 37.857 km.

กาแฟพันธุ์ไทย,จังหวัด ราชบุรี

กาแฟพันธุ์ไทย,จังหวัด ราชบุรี

323, ตำบล/แขวงปากแรต อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 45.321 km.

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

323, ตำบล/แขวงปากแรต อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 45.439 km.

อินทนิล คอฟฟี่,จังหวัด ราชบุรี

อินทนิล คอฟฟี่,จังหวัด ราชบุรี

ถนน ทรงพล, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 45.723 km.

พฤษภา,จังหวัด ราชบุรี

พฤษภา,จังหวัด ราชบุรี

118, ถนนทรงพล, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Phone :+66 64 884 1483
Distance : 45.747 km.

คอฟฟี่คลับ,จังหวัด ราชบุรี

คอฟฟี่คลับ,จังหวัด ราชบุรี

ถนน แสงชูโต, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 45.985 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ถนน โฆสิตสกุล, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 46.029 km.

คอฟฟี่พลีส,จังหวัด ราชบุรี

คอฟฟี่พลีส,จังหวัด ราชบุรี

ถนน ทรงพล, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Phone :+66 87 766 7798
Distance : 46.031 km.

เมลโล่ว์มู๊ด,จังหวัด ราชบุรี

เมลโล่ว์มู๊ด,จังหวัด ราชบุรี

ถนน โฆสิตสกุล, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 46.058 km.

สปั๊น คอฟฟี่,จังหวัด ราชบุรี

สปั๊น คอฟฟี่,จังหวัด ราชบุรี

ซอยหลังสถานี, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 46.125 km.

เปียกปูนคาเฟ่,จังหวัด กาญจนบุรี

เปียกปูนคาเฟ่,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน เทศบาลตำบล ลูกแก 2, ตำบล/แขวงดอนขมิ้น อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 36.507 km.

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด กาญจนบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด กาญจนบุรี

49/1, ถนน แสงชูโต, ตำบล/แขวงท่าไม้ อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Phone :+66 98 213 5431
Distance : 35.981 km.

ไร่คุณหญิง,จังหวัด กาญจนบุรี

ไร่คุณหญิง,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน แสงชูโต, ตำบล/แขวงท่าไม้ อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 35.946 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด กาญจนบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด กาญจนบุรี

3453, ตำบล/แขวงท่าไม้ อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 35.012 km.

หอมกาแฟ,จังหวัด กาญจนบุรี

หอมกาแฟ,จังหวัด กาญจนบุรี

ตำบล/แขวงท่าไม้ อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 34.811 km.

กาแฟพันธ์ไทย,จังหวัด กาญจนบุรี

กาแฟพันธ์ไทย,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน แสงชูโต, ตำบล/แขวงท่าไม้ อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 34.282 km.

คัพ ดี บาร์,จังหวัด ราชบุรี

คัพ ดี บาร์,จังหวัด ราชบุรี

323, ตำบล/แขวงปากแรต อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 46.984 km.

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

ถนน หน้าสถานี, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 46.219 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ถนน หน้าสถานี, อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 46.224 km.

กาบา คอฟฟี่,จังหวัด กาญจนบุรี

กาบา คอฟฟี่,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน เทศบาล 1, ตำบล/แขวงท่าไม้ อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 32.626 km.

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด กาญจนบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด กาญจนบุรี

47/12, ถนน เทศบาล 5, อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Phone :+66 86 940 5484
Distance : 30.581 km.

กาแฟพันธุ์ไทย ท่ามะกา 3,จังหวัด กาญจนบุรี

กาแฟพันธุ์ไทย ท่ามะกา 3,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน แสงชูโต, อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 30.675 km.

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด กาญจนบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน แสงชูโต, อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 30.661 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด ราชบุรี

ราชบุรี 2038, ตำบล/แขวงปากแรต อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 47.366 km.

บ้านนา กาแฟโบราณ,จังหวัด ราชบุรี

บ้านนา กาแฟโบราณ,จังหวัด ราชบุรี

323, ตำบล/แขวงปากแรต อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 48.458 km.

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด ราชบุรี

323, ตำบล/แขวงปากแรต อำเภอ/เขตอำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี 70110 ประเทศไทย
Distance : 48.836 km.

25 คาเฟ่,จังหวัด กาญจนบุรี

25 คาเฟ่,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน แสงชูโต, อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 30.622 km.

เจ๊ตุ๊ก,จังหวัด กาญจนบุรี

เจ๊ตุ๊ก,จังหวัด กาญจนบุรี

อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 30.326 km.

ดังกิ้น,จังหวัด กาญจนบุรี

ดังกิ้น,จังหวัด กาญจนบุรี

อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 30.325 km.

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด กาญจนบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน แสงชูโต, อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 30.152 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด กาญจนบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด กาญจนบุรี

สุขาภิบาลหวายเหนียว สาย 2, ตำบล/แขวงหวายเหนียว อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 29.502 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด กาญจนบุรี

ออล คาเฟ่,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน แสงชูโต, อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 29.766 km.

เพียร กาแฟ,จังหวัด กาญจนบุรี

เพียร กาแฟ,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน เทศบาล 19, อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 29.242 km.

กาแฟโบราณ ร้านบ้านยาย,จังหวัด กาญจนบุรี

กาแฟโบราณ ร้านบ้านยาย,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน แสงชูโต, อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Phone :+66 81 527 8978
Distance : 28.827 km.

อินทนิล คอฟฟี่,จังหวัด กาญจนบุรี

อินทนิล คอฟฟี่,จังหวัด กาญจนบุรี

อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 28.977 km.

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด กาญจนบุรี

คาเฟ่ อเมซอน,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน แสงชูโต, อำเภอ/เขตอำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71120 ประเทศไทย
Distance : 28.821 km.

ร้านกาแฟอื่นๆ

สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ แพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่,จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ แพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่,จังหวัด กรุงเทพมหานคร

99, ถนน ลาดหญ้า, ตำบล/แขวงคลองสาน อำเภอ/เขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย
Distance : 110.999 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ออล คาเฟ่,จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ถนนพญาไท, ตำบล/แขวงราชเทวี อำเภอ/เขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
Distance : 113.959 km.

มวลชน สำนักงานบางรัก,จังหวัด กรุงเทพมหานคร

มวลชน สำนักงานบางรัก,จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ถนนนเรศ, ตำบล/แขวงบางรัก อำเภอ/เขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
Distance : 113.825 km.

กาแฟสด ดอยมูเซอ,จังหวัด ปทุมธานี

กาแฟสด ดอยมูเซอ,จังหวัด ปทุมธานี

ตำบล/แขวงคูคต อำเภอ/เขตอำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย
Distance : 121.694 km.

ขวัญเมือง คอฟฟี่,จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ขวัญเมือง คอฟฟี่,จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ซอยรามคำแหง 53, ตำบล/แขวงบางกะปิ อำเภอ/เขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
Distance : 122.911 km.

ออล คาเฟ่,จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ออล คาเฟ่,จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ตำบล/แขวงบางแค อำเภอ/เขตกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
Distance : 104.58 km.

โอเอซิส คอฟฟี่,จังหวัด กาญจนบุรี

โอเอซิส คอฟฟี่,จังหวัด กาญจนบุรี

ถนน แสงชูโต, ตำบล/แขวงปากแพรก อำเภอ/เขตอำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71000 ประเทศไทย
Phone :+66 81 959 5665
Distance : 5.363 km.

กาแฟหมอกหลวง,จังหวัด เชียงใหม่

กาแฟหมอกหลวง,จังหวัด เชียงใหม่

อำเภอ/เขตอำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ 50170 ประเทศไทย
Phone :+66 91 851 3464
Distance : 597.211 km.